Рис. 1.2. Класифікація інститутів спільного інвестування [14] - Цінні папери ісі, як інструмент фінансового ринку

Рис. 1.2. Класифікація інститутів спільного інвестування [14]


За періодичністю  викупу цінних паперів у інвесторів та залежно від порядку  здійснення діяльності інвестиційні фонди можуть бути відкритого, інтервального і закритого типів.

Фонди відкритого типу – фонди, в яких компанія з управління активами бере на себе зобов’язання здійснювати викуп цінних паперів на вимогу інвесторів в будь-який робочий день та за ціною, що відповідає вартості чистих активів на день подачі заявки інвестором про викуп в розрахунку на один цінний папір (1 акцію або 1 інвестиційний сертифікат).

Фонди інтервального типу – фонди, в яких компанія з управління активами фонду бере на себе зобов’язання здійсювати викуп цінних паперів лише в інтервали, встановлені Проспектом емісії фонду та за ціною, яка відповідає вартості чистих активів на день подачі заявки про викуп в розрахунку на один цінний папір (1 акцію або 1 інвестиційний сертифікат).

Фонди закритого типу – фонди, що створюються на певний період часу. Компанія з управління активами такого фонду здійснює викуп тільки після заверешння строку його діяльності та за ціною, що відповідає вартості чистих активів фонду на момент прийняття рішення про закриття фонду в розрахунку на один цінний папір (одну акцію або один інвестиційний сертифікат).

За видами, або ступенем регулювання, інвестиційні фонди поділяють на:

Диверсифіковані – фонд, що відповідає нормативним вимогам до структури його активів, тобто, фонд, який інвестує кошти інвесторів в різні типи фінансових інструментів у пропорціях, встановлених законодавством України.

ІСІ, які не мають  усіх ознак диверсифікованого ІСІ, є недиверсифікованими. Недиверсифікований ІСІ закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів ІСІ серед юридичних осіб та фізичних осіб, є венчурним фондом. Фізична особа може бути учасником венчурного фонду виключно за умови придбання цінних паперів такого фонду на суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат. [14]

^ 1.2 Інформаційне забезпечення випуску та обігу цінних паперів ІСІ

Особливою проблемою як дляпрофесійних учасників ринку, так і для потенційних інвесторів, є проблема інформації на фондовому ринку.   Будь-яка інвестиція починається з отримання інформації про об'єкт інвестування та доцільність інвестицій. Інформаційне забезпечення є однією з найважливіших складових ефективної діяльності інституційних інвесторів. Так само, як і управляюча компанія проводить свою діяльність на основі аналізу даних про ринок цінних паперів, потенційні інвестори прагнуть отримати інформацію щодо випуску та обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування. Успішне становлення та розвиток фондового ринку потребує широкого забезпечення усіх учасників фондового ринку повною інформацією щодо умов випуску та обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування на ринку у доступному форматі. До того ж, інформація має охоплювати усі дані про самих емітентів цінних паперів, їхній поточний фінансово-економічний стан та перспективи розвитку.

Одна з найбільших переваг інвестиційних фондів - це їх інформаційна відкритість. Інформація про цінні папери ІСІ напряму пов'язана з діяльністю фондів та компаній, які управляють активами цих фондів. Інвестиційні фонди та КУА надають інформацію про діяльність інвестиційних фондів та пов’язаних до них осіб, а також висвітлюють інші дані щодо стану фондового ринку (аналізи, прогнози, звіти, тощо) [28]. Ця інформація може знаходитися як у публічному, так і у спеціальному доступі, що є наслідком різних цілей надання цієї інвормації та різними напрямами подачі. Відповідно до запланованих операцій, користувачі розрізняють інформацію щодо випуску та обігу цінних паперів. Основними операціями з цінними паперами інститутів спільного інвестування є:

- викуп; 

- придбання

Перехід прав власності на цінні папери ІСІ :

- передача у спадок;

- купівля/продаж, обмін, дарування

Цінні папери ІСІ закритого типу підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів протягом періоду діяльності фонду. Інвестиційний фонд закритого типу має право, але не зобов’язаний викуповувати власні цінні папери. При цьому, така можливість повинна бути зазначена в проспекті емісії акцій чи інвестиційних сертифікатів. Вільний обіг цінних паперів ІСІ інтервального типу протягом інтервалу припиняється. Правочини з цінними паперами ІСІ інтервального типу, вчинені протягом інтервалу, є нікчемними, крім правочинів щодо:

- спадкування;

- розміщення;

- викупу емітентом.

Обіг цінних паперів ІСІ відкритого типу обмежується. Відчуження інвесторами цінних паперів ІСІ відкритого типу може здійснюватися лише шляхом їх викупу компанією з управління активами. Відчуження інвесторами цінних паперів ІСІ відкритого типу може здійснюватися лише шляхом їх викупу компанією з управління активами. Відчуження цінних паперів ІСІ відкритого типу третім особам не дозволяється, крім випадків правонаступництва та успадкування.Рис. 1.3. Структура інформаційного забезпечення випуску та обігу цінних паперів ІСІ

Інформація щодо випуску цінних паперів ІСІ складається із загальних статичних даних про кількісні та якісні характеристики інвестиційного фонду. Така інформація сприймається потенційними та існуючими інвесторами, вона дає змогу оцінити перспективи від операцій з цінними паперами ІСІ, зрозуміти що саме може дати інвестору володіння часткою ІСІ. Обіг паперів ІСІ супроводжується динамічною інформацією про події, пов’язані з діяльністю фонду, зміну його якісних та кількісних показників результатів діяльності фонду, повідомлення учасників фонду про заплановані події, які впливають на обіг інвестиційних сертифікатів пайового чи акцій корпоративного інвестиційного фонду. Певна частина інформації також є важлива для аналізу цінних паперів ІСІ, хоча вона не пов’язана напряму з їх випуском та обігом. Ця частина інформації стосується ринку в цілому. Вона дає змогу визначити основні критерії оцінки паперів ІСІ. Ця інформація стосується цінних паперів ІСІ, як фінансового інструменту, який має свої особливості. Вона стосується методів оцінки паперів ІСІ, законодавчого регулювання їх випуску та обігу, середньоринкових даних, які характеризують інвестиційну привабливість такого фінансового інструменту.

Основні категорії користувачів інформацією про цінні папери інститутів спільного інвестування є:

Способами доведення інформації є:

Держава визначає нормативи публічної інформації, зокрема щодо результатів діяльності ІСІ, проте треба враховувати, що на зарубіжних ринках цінних паперів все інформаційно-аналітичне забезпечення засновано на використанні комп’ютерних систем. Звідси, важливим є орієнтація на комп’ютеризовані фінансові продукти , на поглиблення персоналізації обслуговування клієнтів. Прикладом таких продуктів можуть стати пряме оновлення показників діяльності фонду на сайті компанії з управління активами ІСІ, можливість виконання онлайн операцій щодо придбання-викупу цінних паперів ІСІ з використанням цифроворо підпису. Доступність інформації про папери ІСІ є важливим аспектом в розвитку ринку спільного інвестування. Можливості залучення капіталу у фонди спільного інвестування збільшуються при донесенні до відома потенційних інвесторів якісних характеристик результатів діяльності фондів для оцінки та порівняння цінних паперів ціх фондів. Такі характеристики інвестори визначають самі, але головними з них є дохідність паїв, визначена на основі вартості чистих активів ІСІ, велечина та структура активів фонду, термін існування, кількість паїв в обігу, тощо. Не менш важливими є дані про компанію з управління активами фонду, пов’язаних осіб, зміни в умовах та регулюванні спільного інвестування. При виборі інститутів спільного інвестування інвестор має зважати на наявність повідомлень про порушення правил надання інформації, санкції, які були накладені за такі порушення. Відповідальність за своєчасне та повне надання інформації щодо діяльності ІСІ несуть уповноважені особи такого ІСІ або КУА та зберігач активів фонду, залежно від виду такої інформації. Ця норма стосується подання регулярної інформації.

В роботі ми використовуємо дані щодо цінних паперів ІСІ, отримані з офіційних відкритих джерел (регулярних звітів, інформації щодо реєстрації випуску паперів ІСІ) та внутрішніх документів, які не публікуються закритими фондами, а використовуються для звітування перед власниками паперів ІСІ або презентації фонду потенційним інвесторам (аналітичні огляди, консолідовані звіти КУА, звіти про структуру інвестицій за галузями та видами активів), тощо. Кількість, склад, а головне, відкритість такої інформації говорять про рівень транспарентності фондів. Чим вищий цей рівень, тим більш якісний аналіз інвестиційного потенціалу паперів ІСІ можна провести. Компанії з управління активами намагаються підвищити якість подання інформації випускаючи публічні звіти про роботу фондів за певний період. Наявність таких звітів дає змогу оцінити ступінь дотримання інвестиційної стратегії, визначити зміну показників дохідності та ризику цих фондів, а також порівняти їх з іншими ІСІ. Такі звіти не є обов’язковими, але вони значно впливають на рейтинг фонду та КУА. Публікація звітів в більшості відбувається в мережі інтернет, на офіційних сайтах управляючих компаній, спеціалізованих порталах, присвячених ринку ІСІ.

Що стосується обов’язкового звітування, то інвестиційні фонди, компанії з управління активами та особи, які виконують функції управління активами зобов’язані подавати інформацію щодо діяльності фонфів в Державну Комісію з цінних паперів та фондового ринку. Розкриття інформації щодо діяльності інвестиційних фондів регулюється Законами України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положеннями ДКЦПФР «Про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування», «Про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами», «Про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів». Відповідно до цих нормативних актів спробуємо визначити умови подання та види інформації стосовно інститутів спільного інвестування.

Інформація про діяльність ІСІ подається до ДКЦПФР у разі:

Безпосередньо інвесторам надсилаються звіти ІСІ, цінні папери яких були приватно розміщені.

Відповідно до періодичності строку подачі, інформація поділяється на регулярну та нерегулярну. Регулярна інформація - це інформація компанії з управління активами про результати діяльності ІСІ, інформація щодо формування інвестиційного портфелю, фінансова звітність та аудиторський висновок. Регулярна інформація напряму пов’язана з обігом цінних паперів ІСІ. Відомості щодо діяльності фонду подаються до ДКЦПФР у складі регулярних звітів, що містять типові форми розрахунку та представлення показників діяльності інвестиційних фондів. Нерегулярна інформація ІСІ – це інформація про операції щодо формування інвестиційного портфелю цінними паперами певного емітента (розрахунок вартості чистих активів).

Регулярна інформація поділяється на:

Щоденна Інформація - це інформація КУА щодо вартості чистих активів ІСІ, яка розраховується для ІСІ відкритого типу на кінець кожного робочого дня, закритого та інтервального - на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та/або викуп цінних паперів ІСІ. Фонди закритого типу не подають щоденної інформації.

Річна інформація КУА щодо результатів діяльності інститутів спільного інвестування включає в себе інформацію за останній квартал, а також розрахунок винагороди компанії з управління активами та витрат, які оплачуються з активів фонду та пов’язані з управлінням та зберіганням цих активів. Така інформація обов’язково має підтверджуватися зберігачем активів ІСІ та аудитором та, у разі необхідності, незалежним оцінювачем майна.Рис. 1.5. Склад інформації, яка подається ДКЦПФР, професійним учасникам фондового ринку та акціонерам фондів. [14,38]

Компанія подає інформацію щодо діяльності ІСІ до Комісії у такі терміни:

До нерегулярної відноситься та інформація, яка подається фондом чи компанією з управління активами за певних обставин нерегулярно, або зберігається та використовується для внутрішніх цілей. Відповідно до цього нерегулярна інформація поділяється на особливу, рекламну та інсайдерську.

Особлива інформація про емітента - інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Особлива інформація про емітента є відкритою і оприлюднюється шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. До особливої інформації також відноситься повідомлення про виплату дивідендів. Ця інформація є важливою як для існуючих, так і для потенційних інвесторів КІФ. Дивіденди виплачуються з активів фонду, отже призводять до зменшення вартості чистих активів. При покупці акцій КІФ у момент виплати дивідендів, потенційний інвестор може визначити ціну акцій виходячи з прогнозної вартості чистих активів на момент покупки, а одночасна виплата дивідендів позбавляє інвестора можливості отримання дивідендного доходу та зобов’язує до покупки таких акцій за старою ціною, без врахування витрат фонду на виплату дивідендів.

Інсайдерська інформація – це будь-яка неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів.

Рекламною інформацією є реклама:

Основним джерелом про випуск цінних паперів ІСІ є проспект емісії акцій чи інвестиційних сертифікатів корпоративного або пайового фонду. Проспект емісії акцій чи сертифікатів реєструється ДКЦПФР протягом 30 днів з дня отримання заяви про емісію акцій чи інвестиційних сертифікатів. Проспект емісії паїв фонду міститьосновну інформацію про фонд, який створюється, умови придбання та викупу його часток, відомості про засновників, пов’язаних осіб, структуру управління фондом, тощо.

Характеристика КУА

Характеристика ІСІ

Регламент ІСІ

Інформація про минулі випуски цінних паперів ІСІ

Дані про запланований випуск цінних паперів ІСІ

 

- номінальна вартість акцій;

 

- кількість цінних паперів ІСІ;

 

- порядок оплати цінних паперів ІСІ;

 

- дата закінчення розміщення цінних паперів ІСІ ;

 

- спосіб розміщення випуску цінних паперів ІСІ (публічне- ,приватне розміщення).

Відомості про реєстроутримувача

Перелік організаторів торгівлі, на яких здійснюється обіг паперів ІСІ

Відомості про зберігача

Відомості про аудитора

Відомості про торговця цінними паперами

^ Рис. 1.6. Зміст інформації, що знаходиться в проспекті емісії цінних паперів ІСІ [38]

Інформація щодо обігу цінних паперів ІСІ не є чітко визначеною. Спробуємо окреслити джерела інформації щодо обігу цінних паперів ІСІ. Інформація щодо дій з паперами ІСІ на фондовому ринку включає в себе відомості щодо обсягу торгів на організаторі торгівлі, опубліковану інформацію щодо виконаних угод купівлі-продажу значних часток паперів ІСІ, макроекономічні показники ринку спільного інвестування, оприлюднені в офіційних звітах УАІБ та ДКЦПФР. Існують також незалежні джерела, які співпрацюють з саморегулівними організаціями, збираючи інформацію щодо діяльності фондів та управляючих компаній та адаптуючи її для більш зручного сприйняття та доступу. Мова йде, насамперед, про інтернет-портали, які складають рейтинги фондів, їхніх цінних паперів або управляючих компаній. За допомогою таких даних користувачам стають доступними для порівняння якісні характеристики фондів та їх цінних паперів. Програмне забезпечення порталу дає змогу порівнювати фонди за видами та типами на основі динаміки вартості частих активів цих фондів, обсягу залучених в фондом коштів, терміном існування, тощо. Саме на основі цих даних можливий аналіз та порівняння дохідності та ризику цінних паперів фондів.

1.3 Цінні папери ІСІ в наукових публікаціях

Робота базується на теоретичних і практичних матеріалах як вітчизняних, так і зарубіжних економістів, а також на статистичних даних щодо функціонування фондового ринку в Україні. Ознайомлення з науковою літературою за профілем обраної тематики дає підстави зробити висновок про ґрунтовні теоретичні та прикладні дослідження цінних паперів, як фінансових інструментів, а також самого процесу спільного інвестування та недооцінку місця та ролі цінних паперів інститутів спільного інвестування.

Розвиток українського ринку спільного інвестування знаходиться в центрі уваги багатьох вітчизняних науковців: Кравченко Ю., Єрмаковича С.П, Шелудько В.М, Крейдич, І. М, Ступницький, О. І.,Фурдичко, Л. Є. та інших.

Автори досліджують теоретичні питання функціонування ринку цінних паперів, аналізують сучасний стан, проблеми та потенціал його розвитку. Також розглядається діяльність інституційних інвесторів на ринку цінних паперів та їх вплив на фінансовий розвиток країни. Проте, на нашу думку, не достатньо уваги приділяється перспективам розвитку цінних паперів інвестиційних фондів серед фінансових інструментів України.

З цього приводу в спеціальній економічній, монографічній і періодичній літературі, присвяченій цінним паперам та фондовому ринку, знаходимо загальні підходи до цінних паперів ІСІ.  При визначенні сутності цінних паперів  вчені-економісти, котрі досліджують  дану проблему, зазвичай виходять тільки з їх юридично-економічної природи  або тільки з юридичних аспектів. Такими визначеннями цінних паперів інституту спільного інвестування зазвичай є:

Але у вітчизняній науковій літературі не вистачає комплексного аналізу та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку цінних паперів ІСІ. Фахівці економічної теорії довели, що жодний з ринків, що розвивається, не має ідеального повторення моделі розвитку аналогічних утворень в інших країнах. Наявність значної кількості суб’єктивних факторів вимагає індивідуального підходу під час економічного оцінювання ринку. Для вибору адекватних рішень з управління фондовим ринком необхідно мати систему специфічних інформаційних продуктів як результат оцінки діяльності ринку в кожний момент часу з урахуванням впливу сукупності чинників, що супроводжують процес його формування.

Розвиток іноземних інститутів спільного інвестування на фінансових ринках Єрмакович С. пов’язує з процесами глобалізації національних економік. [10]. Таким чином, зазначаються результати відкриття ринку для іноземних ІСІ, якими є: задоволення попиту вітчизняних інвесторів на інвестиції в зарубіжні фінансові активи; розширення джерел формування золотовалютних резервів, виконання вимог міжнародних організацій, тощо.

Сьогодні серед країн, що розвиваються, відсутнє однозначне сприйняття іноземних ІСІ, деякі країни ввели обмеження на їх діяльність на національному ринку, деякі взагалі не допускають іноземні ІСІ до своїх резидентів. Тому, й досі, питання необхідності допуску іноземних ІСІ на ринки країн що розвиваються, залишається під пильним наглядом як місцевих урядовців, так і профільних міжнародних організацій. Крім того, актуальними залишаються питання щодо «вхідних» вимог до іноземних ІСІ для допуску їх на ринок, а також питання щодо організації системи регулювання та нагляду за ними. Базові кваліфікаційні вимоги до іноземних ІСІ, на думку автора, будуються на таких основних параметрах: вік компанії з управління активами, зареєстрований капітал та сума активів в управлінні.

Що ж до звітування та розкриття інформації перед національними регуляторами фінансового ринку, автор стверджує про ідентичність, або навіть спрощеність такої системи. В більшості країн до іноземних ІСІ є або ідентичними вимогам до вітчизняних, або ж більш вузькі. Наприклад, у Дубаї іноземні ІСІ готують лише річний звіт перед регулятором, на відміну від вітчизняних, які мають подавати і проміжну фінансову звітність. В Польщі, Малайзії та Чеській Республіці іноземні ІСІ готують звітність у скороченому форматі. Відсутність адміністративних перепон позитивно впливає на рух капіталу через іноземні та відчизняні цінні папери ІСІ.

Продовжуючи тему інформаційної звітності та державного контролю, Торопіна Н.Є [52] стверджує про необхідність вдосконалення системи бухгалтерського обліку діяльності інститутів спільного інвестування певних форм звітності, які повинні містити інформацію про склад та структуру активів таких інституцій та їх нормативні величини і застосування яких дозволить контролювати виконання встановлених вимог як зовнішніми органами, так і управлінською ланкою інвестиційних фондів. Мова йде про типові форми-довідки відповідно до Положення ДКЦПФР «Про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами» № 216, «Про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів» №206. [41].

Впровадження змін до існуючих форм у систему звітності інвестиційних фондів надасть можливостей створити інформаційну базу, необхідну для реалізації функції державного контролю за дотриманням встановлених сучасними нормативними документами вимог щодо складу та структури активів таких фінансових посередників. В майбутньому важливим є перегляд й удосконалення запропонованих форм за умов перегляду окремих положень щодо складу активів або їх структури внаслідок подальшого розвитку законодавства про спільне інвестування, спрямованого на гармонізацію з міжнародною практикою діяльності інвестиційних фондів.

Шелудько В.М., Горбач Л.М визначають інститути спільного інвестування на фінансовому ринку як інвестиційні компанії, які залучають кошти інвесторів і вкладають їх у диверсифікований портфель цінних паперів. [28,с.122]. Описана процедура отримання доходу учасника інвестиційного фонду, типи та види інвестиційних фондів. Описані основи їх функціонування, інвестиційні стратегії та особливості операцій з цінними паперами інститутів спільного інвестування. Зазначаються джерела отримання інформації про рейтинг, спеціалізацію, вартість активів фонду. Робота присвячена всебічному розкриттю інформації про інвестиційний фонд, правовому регулюванню та нормативам діяльності інститутів спільного інвестування.

Окрема увага присвячена випуску та обігу інвестиційних сертифікатів пайових та акцій корпоративних фондів, визначенню вартості цінних паперів. Розрахункова вартість цінного папера ІСІ визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість цінних паперів. Вартість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвесторами, або викуповуються управляючим активами, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера, що встановлюється на день подання заявки на придбання або викуп цінних паперів ІСІ.

Серед відчизняних інвестиційних компаній більшість становлять фонди закритого типу, які акомулюють кошти інвесторів, випускаючи акції без зобов’язань щодо їх викупу. Така ситуація є характерною для низьколіквідних фінансових ринків, прикладом яких є і відчизняний.

Гориславець П.А [5]. досліджує вплив світової фінансової кризи на розвиток інвестиційного бізнесу в Україні, зокрема діяльність відкритих інститутів спільного інвестування. Погоджуючись з Л. Борщ та С. Герасимовою, автор вбачає взаємозв'язок між спадом фондового ринку України та сповільнення активності інвестиційних фондів. Проаналізовано динаміку основних характеристик ринку відкритих інвестиційних фондів. Автор говорить про важливість оцінки всіх втрат та слабких сторін існуючого ринку інститутів спільного інвестування та створення міцного механізму взаємовідносин між суб'єктами ринку спільного інвестування. Найбільшим загрозливим чинником для індустрії інвестиційного бізнесу автор вважає знецінення активів внаслідок спаду цін на акції на фондових біржах світу. Попри це, на його думку, саме інститути спільного інвестування як гнучка інституційна форма, позбавлена надмірних посередницьких ланок між інвестором та завершальною інвестицією, можуть зайняти лідерські позиції в процесі післякризового відновлення фінансової сфери. Основним завданням автор вважає дослідження ринку відкритих інвестиційних фондів в Україні, тенденції зміни основних характеристик ринку на фоні світової фінансової кризи. В статті досліджується сучасний стан ринку інститутів спільного інвестування відкритого типу, як найбільш ліквідних та еластичних форм спільного інвестування. Досліджено та проілюстровано зміну вартості чистих активів відкритих ІСІ та індексів світових фондових систем. Показано основні тенденції впливу світових процесів на ринок спільного інвестування в Україні. Автор характеризує та підкреслює існування кореляційного зв’язку між цими показниками, а також описує основні події, та причини, що вплинули на стріскі зміни вартості активів ІСІ протягом досліджуваного періоду.

Фурдичко Л. Є. [52] досліджує інвестиційне середовище, оскільки є важливим фактором впливу на спільне інвестування та ринок цінних паперів. На думку автора, тільки з допомогою реальних інвестицій можна забезпечити структуру перебудови народногосподарського комплексу держави, підняти рівень економіки. Тому вливання коштів у економіку є необхідним, а виникнення інститутів спільного
9963744639255308.html
9963795027031774.html
9963933945609759.html
9964022678074501.html
9964127664360576.html